ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

Лаваца А Модо Мио промоция

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията „Купи продукт Лаваца в ЛИДЛ, регистрирай номера на касовата бележка и участвай в томбола за една от 40 А Модо Мио Машини“  наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от  „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 8 наричанa по-нататък Организатор.

 

ЧАСТ 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa www.lavazza.ammpromo.bg и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Промоцията.  Повече информация може да бъде получена на цената на един градски разговор на телефона на потребителя на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България ” АД: 0700 17 117, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта  www.lavazza.ammpromo.bg

2.4. С участието си в Промоцията, участниците се обвързват с долуописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

2.5. Всички участници, опитали да нарушат правилата на промоцията, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на промоцията, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1. Промоцията „Купи продукт Лаваца в ЛИДЛ, регистрирай номера на касовата бележка и участвай в томбола за една от 40 А Модо Мио Машини“ се организира и провежда на територията на Република България, а участващи търговски обекти са всички търговски обекти на Лидл България ЕООД & Ко КД.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 год., живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на ” Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България ” АД, “ДИДЖИТАЛ АЙ ДИ“ АД, както и членове на техните семейства (деца, родители, съпрузи).

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира от 00:00 ч. на 04.03.2019 г. и продължава до 24:00 ч. на 10.04.2019г. За избягване на всяко съмнение, след 24ч. на 10.04.2019.  регистриране и участие в промоцията няма да бъде възможно, организаторът няма да има задължение за включване в промоционалната игра, отчитане на номера от касови бележки и предоставяне на възможност за печалба на  награди.

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

6.1. Участващи продукти  са всички Лаваца продукти, разпространявани в магазинната мрежа на Лидл България ЕООД & Ко КД.

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

/Вид и брой награди/:

  1. Кафе машина А Модо Мио Jollie – 40бр. всяка на стойност 149.00лв с ДДС

7.2. Всяка една от наградите е подробно описана в Приложение №1, съставляващо неразделна част от настоящите правила.

7.3. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

7.4. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

8.1. Всеки потребител, който в рамките на продължителността на промоцията закупи някой от участващите в промоцията продукти, подробно описани в част 6 от Официалните правила, може да участва в промоцията „Купи продукт Лаваца в ЛИДЛ, регистрирай номера на касовата бележка и участвай в томбола за една от 40 А Модо Мио Машини“

След закупуване на продукт, потребителят регистрира номера от касовата бележка на сайта на играта  www.lavazza.ammpromo.bg  С една касова бележка може да се участва само веднъж и една касова бележка може да бъде регистрирана само един единствен път, независимо от броя продукти Лаваца, закупени при покупката, за която е издадена касовата бележка. Всеки участник може да регистрира повече от една касова бележка и по този начин да участва повече от веднъж за награда.

 

8.2. При първоначалната регистрация, всеки желаещ  да участва в играта попълва специална форма за участие, в която трябва да посочи своите имена /собствено и фамилно име/, телефон за връзка, електронна поща и местожителство. Тези данни ще бъдат използвани  само и единствено за цели, както следва: за участие в промоцията и за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето му на спечелена от него награда в играта, включително обявяване на сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на куриер. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД – за повече информация, моля вижте Част 14 от настоящите правила. .

8.3. Всеки един регистриран код дава на участника право на едно участие в Промоцията  и съответно в разпределение на случаен принцип за някоя от посочените в Част  7 от правилата награди.

8.4. Всеки участник трябва да пази до края на промоционалната активност касовите бележки, чиито номера е регистрирал,  за доказване достоверността на регистрираните касови бележки и на направените покупки  на LAVAZZA продукти, и в  случай че спечели следва да ги представи преди да му бъде дадена наградата/ наградите. Един участник може да спечели и повече от една награда.

 

ЧАСТ  9.  ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 

9.1. Наградите се предоставят на участници, отговарящи и изпълнили условията за участие в промоцията.

9.2. Печелившите имена ще бъдат изтеглени  на случаен принцип   от всички участници на 12.04.2019г. в присъствие на нотариус. Организаторът изтегля и резервни печеливши участници, които да получат награди в случай, че някой/някои от спечелилите  не може да бъдат открити  в срок от 20 дни, за да получат наградите си.

9.3. Имената на печелившите участници, както и спечелените от тях награди ще бъдат обявени в рамките на три работни дни от деня, в който са изтеглени печелившите на  www.lavazza.ammpromo.bg.

9.4. Получаването на наградата се осъществява срещу представяне на лична карта, представяне на касови бележки, с които се  удостоверява направената покупка на продукти Лаваца и оформяне на съответен приемо-предавателен протокол.

9.5.      Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период.

9.6.      В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани  само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в промоцията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на куриерска фирма Еконт ЕООД Организаторът съхранява данните за срока изискуем от българското законодателство.

9.7. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакти, непълен или неточен адрес за доставка на награди.

9.8. Спечелил участник, който е предоставил грешен, непълен или неточен телефон и електронна поща и организаторът не е могъл да се свърже с него, за да му даде наградата/наградите и който не се свърже с Организатора, за да си потърси наградата си в срок до 30.04.2019, губи правото си на награда и Организаторът има право да я предостави на друг участник (изтеглен резервен печеливш), отговарящ на условията.

9.9.  Наградите ще бъдат доставяни по куриер  в срок до 40 /четиридесет/дни  от обявяване на печелившите участници на   www.lavazza.ammpromo.bg

9.10. Представител на организатора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставената от тях електронна поща или телефон, с цел да информира участника, че са изтеглени печелившите имена.

9.11.  Представител на куриерска фирма Еконт ЕООД ще се свърже със спечелилите, за да  се уточни удобен ден и час за получаване на наградата. При получаване на наградата, печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне на лична карта.

9.12. Всеки спечелил гореописаните награди може да се свърже с Организатора за допълнителна информация на цената на един градски разговор на потребителския телефон на компанията:  0700 17 117  (всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа).

 

ЧАСТ 10.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАСОВИТЕ БЕЛЕЖКИ

10.1. Организаторът на промоцията не отговаря и няма да бъде привличан като страна по съдебни дела за собственост върху касови бележки.

10.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху касови бележки, не засягат и не опорочават предоставянето от Организатора на награда на участника, учaствал в играта,   спазвайки настоящите официални правила.

10.3. Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция по повод претенции, породени от регистрация на код след изтичане срока на Промоцията или други подобни поводи.

 

ЧАСТ 11. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

11.1. Организаторът не носи отговорност за нарушени опаковки на участващи в промоцията продукти.

11.2. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги.

11.3. Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи очевидно невярна или подвеждаща информация.

11.4. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена на някоя от наградите, посочени в част 7 от Официалните правила.

 

ЧАСТ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

12.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи не се допуска връщане на закупен продукт и на участниците не се дължи компенсация.

12.2. При приключване на промоционалния период спрямо т.5.1.

 

ЧАСТ 13. СПОРОВЕ

13.1 Евентуално възникнали спорове между Организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, чрез намесата на компетентните органи.

 

ЧАСТ 14. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

14.1. С участието в тази Промоция участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора  и приемат изцяло условията за участие в промоцията,  правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по- горе. Във всеки един момент всеки Участник може да прекрати участието си в промоцията като се обади на цената на един градски разговор на телефона на потребителя на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България ” АД: 070017117, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа, с което прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличива направените до момента номинации и цялата си активност в  сайта  www.lavazza.ammpromo.bg както и губи правото си да участва в промоцията и възможността да спечели.

При неприемане на Официалните правила, Организаторът не може да предостави, описаните тук услуги/възможности/награди.

14.2. С участието в тази Промоция участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент  за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

  • Право да получите информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;
  • Право да изискате коригирането на неточни данни или допълване на непълни;
  • Право да изисквате изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;
  • Право да се иска ограничаването на обработката на лични данни;
  • Право да получавате лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;
  • Право да възразите срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;
  • Право да оттеглите даденото съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни, което е основано на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;
  • Право да подадете жалба в надзорен орган, ако считате, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

 

За повече информация относно защитата на личните данни  моля посетете https://bg.coca-colahellenic.com  и се запознайте с политиката за поверителност на ККХБКБ.

Също да се обърнете към Длъжностното лице по защита на данните на групата Кока- Кола Хеленик – Насос Стилианос.

14.3. При спечелване на награда, на печелившите е известно, че техните имена, адрес, телефон или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в печатни издания и публикувани в интернет материали, в социални мрежи. В допълнение на предходното, печелившите  декларират, че им е известно, че във връзка с предоставянето на наградите, Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят  ще се свържат с тях на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията, а също и в период от 1 година след края й.